Dla kogo zasiłek rodzinny i inne dodatki?

Dodano: 14.10.2017 [17:18]


Czym jest zasiłek rodzinny? Kto może o niego się starać? W jakich wysokościach jest przyznawany? Do kiedy można pobierać zasiłki?

Zasiłek rodzinny jest to świadczenie, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka/dzieci. Wypłacany jest co miesiąc przez okres zasiłkowy, który trwa od 1 listopada do 31 października każdego roku. Warunkiem otrzymania zasiłku rodzinnego jest nieprzekroczenie progu dochodowego wynoszące 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ważne!!!
Jeżeli dochód rodziny (na jedną osobę) przekracza próg dochodowy, wówczas obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” czyli świadczenie jest obniżane o wysokość przekroczenia kryterium dochodowego.

Przykładowo jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jednego członka rodziny wynosi 680 zł (a nie może przekraczać 674zł), to wówczas tej osobie zostanie wypłacony zasiłek pomniejszony o kwotę 6 zł.

Komu przysługuje zasiłek rodzinny:
1. Rodzicom
2. Jednemu z rodziców
3. Opiekunowi prawnemu dziecka
4. Opiekunowi faktycznemu dziecka
5. Osobie uczącej się ( osobie uczącej się, pełnoletniej, która nie ma możliwości pozostania na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyroku sądowego lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Wysokość zasiłku rodzicielskiego w 2017/2018 r. miesięcznie wynosi:
- 95 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia
- 124 zł na dziecko powyżej 5, do ukończenia 18 roku życia
- 135 zł na dziecko powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia

Zasiłek nie przysługuje w kilku sytuacjach:
- jeżeli dziecko jest w związku małżeńskim
- jeżeli dziecko przebywa w ośrodku zapewniającym całodobowe utrzymanie
- jeżeli dziecko otrzymuje zasiłek rodzinny na własne dziecko
- jeżeli na dziecko zostało przyznane świadczenie alimentacyjne w przypadku wychowywania dziecka przez jednego z rodziców (osoba samotnie wychowująca dziecko). Wyjątek na otrzymanie zasiłku przypada gdy rodzice lub jedno z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone, sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego.
- członek rodziny pobiera zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu stanowią inaczej

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) - jedynie w przypadku jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną minimum od 10 tygodnia ciąży, co wymaga potwierdzenia zaświadczeniem lekarskim lub wystawionym przez położną. Wysokość dodatku 1000 zł jednorazowo.
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - przysługuje przez okres 24 miesięcy lub 36 miesięcy jeżeli dotyczy ciąży mnogiej, a 72 miesiące jeżeli dziecko jest niepełnosprawne. Zasiłek ten wynosi 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci.
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne wynosi 193 zł na dziecko, jednak nie więcej niż 386 zł.
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej czyli takiej w której jest 3 lub więcej dzieci posiadających prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek wynosi 95 zł miesięcznie.
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania tzw. „dodatek na zakwaterowanie”. Przysługuje w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, innym niż miejsce zamieszkania dziecka. Dotyczy szkoły ponadpodstawowej lub artystycznej, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego także szkoły podstawowej. Dodatek wynosi 113 zł na dziecko miesięcznie przez 10 miesięcy w roku, przez okres od września do czerwca.
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego również przedszkolne, wynosi 100 zł jednorazowo na dziecko
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia, jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Powyżej 16 do ukończenia 24 roku życia dodatek przysługuje jedynie wówczas, jeżeli dziecko posiada umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności. Wysokość dodatku jest zależna od wieku dziecka i wynosi:
- do ukończenia 5 roku życia w wysokości 90 zł miesięcznie 
- powyżej 5 roku do ukończenia 24 roku życia w wysokości 110 zł miesięcznie

Wniosek o świadczenie rodzinne należy złożyć w odpowiednim urzędzie miasta lub gminy ze względu na miejsce zamieszkania(meldunek). Jeżeli w danej gminie lub mieście działa ośrodek pomocy społecznej (MOPS), w praktyce za realizację zasiłku rodzinnego jest odpowiedzialny ten ośrodek. W takiej sytuacji wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej.

Polecaj